หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้มีการประกาศเป็นกฎหมาย ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อที่จะรองรับสิทธิให้ประชาชนทุกคน สามารถที่จะเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ตราบเท่าที่ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เป็นความลับ ซึ่งตามหลักการนั้นข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องมีการเปิดเผยทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการบัญญัติ
ว่า ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็ได้กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้รวมทั้งการขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 43 และ มาตรา 44 ก็ได้มีการบัญญัติให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนสามารถที่จะขอดู หรือตรวจสอบได้และจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอไพศาลี ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง มีข้อมูลข่าวสารหลายประการที่ต้องประกาศเผยแพร่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความต้องการสืบค้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการทราบ รวมทั้งการขอคำแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสะดวก ซึ่งโดยปกติหากประชาชนต้องการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งจะต้องเดินทางไปติดต่อขอตรวจดู ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากและบางครั้งประชาชน อาจไม่สะดวกที่จะไปขอข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่น บุคคลในองค์กรเป็นคนรู้จักกันจึงไม่สะดวกใจ ที่จะแสดงตนเพื่อขอข้อมูลในการมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ที่จะต้องมีการปฏิบัติงานประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จะต้องใช้ข้อมูลที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐวางไว้ แต่ไม่มีหน่วยงานที่จะมีการบริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารผลงานในภาพรวมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไว้ด้วยกัน
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เป็นต้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายที่จำเป็น ในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนได้
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไพศาลี จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลีขึ้น โดยขอใช้สถานที่เดิมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ส่วนหนึ่งแล้ว คือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอไพศาลี อาคารที่ว่าการอำเภอไพศาลี ให้เป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี ทุกแห่ง ตลอดจนเป็นสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับหน่วยงาน หรือประชาชน หรือบุคคลที่ต้องการทราบข้อมูล หรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถที่จะขอตรวจสอบข้อมูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี ทุกแห่งได้ ณ เพียงสถานที่เดียว และเป็นสถานที่ในการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปในการสืบค้นหาข้อมูล ที่ต้องการตามนโยบายของทางรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการให้ประชาชนมีสิทธิ ได้รับรู้ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ ให้มีสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561