ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอไพศาลี อาคารที่ว่าการอำเภอไพศาลี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
  โทรศัพท์ : 056-259-096
  โทรสาร : 056-259-096
  Website : www.phaisali-infocenter.go.th
  Email : .........................................