ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25627,0299,74416,82210,14118,24714,27312,05117,08115,7729,341--130,501
2561--------4593,21811,1286,48621,291
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   151,792
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี