ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ฯ
หนังสือราชการ
สนทนา/ร้องทุกข์
ติดต่อศูนย์
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
 
 
   
 
 
ที่ นว 0023.16/ว 2416 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ที่ นว 0023.16/ว 2401 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงา [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2400 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเส [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2399 เรื่อง พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2398 เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 ห [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
 
 
   
 
 
นว 0023.5/ว 14271 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว14175 ประชุมการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader  [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว14177 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 14179 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 14216 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/476 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารรสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/477 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/478 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/479 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/480 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/481 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/482 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรังปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/483 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรังปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ 14066 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยขน์ [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว14088 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 13902 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
นว 0023.1/ว 13989 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
นว 0023.3/ว13810 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
นว 0023.3/ว13808 การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
นว 0023.5/469 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
 
 
 
 
 

 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประสาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ประสาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ประสาท แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.โพธิ์ประสาท ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.นครสวรรค์ออก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บัญชีอัตตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นครสวรรค์ออก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ประสาท แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินกว้าว รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางขาว รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของอบต.ยางขาว [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย จัดทำข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 449  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 495  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 15 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 106