หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
ที่ว่าการอำเภอ ไพศาลี
คำขวัญอำเภอไพศาลี
หลวงพ่อโอนลือนาม หลวงพ่อดำลือเลื่อง
เมืองเก่าเวสาลี หน่อไม้ดีรสหวาน
ตำนานเขาหินกลิ้ง งามยิ่งรอยพระพุทธบาท
สวนรุกขชาติซับสมบูรณ์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอไพศาลี
1
2
 
 
   
 
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2507 เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับร [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ที่ นว 0023.16/ว 2506 เรื่อง คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ที่ นว 0023.16/ว 2505 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้อง [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ที่ นว 0023.16/ว 2504 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ง [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ที่ นว 0023.16/ว 2503 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิ [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
 
   
 
 
นว 0023.3/ว 15889 ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโชยน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางประมุง [ 15 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15893 1-รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15893 2-รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15992 นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 16002 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 15 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 15831 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 581 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของสหหรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 12644 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 13047 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15883 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15872 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15885 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15706 แนวทางกาจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 15732 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15681 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ฯ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15692 การกอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15694 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15763 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15357 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 13 ก.ค. 2563 ]     
 
 
 
 
 

 
ทต.หนองเบน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพร [ 28 พ.ย. 2571 ]    อ่าน 12 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ร่วมตรวจเยี่บมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งนมโรงเรียน รอบเทอม1/2563 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.โพธิ์ประสาท [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวหวาย ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวหวาย ราคากลาง ปร.4-5 จ้างก่อสร้างศาลาข้างเมรุวัดหัวหวาย [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยทอง การพิจารณาจัดทำแก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง การ [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 2771 ลว 16.07.63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูณภาพการศึกษาปฐ [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 2775 ลว 16.07.63 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 2774 ลว 16.07.63 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 2773 ลว 16.07.63 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้า [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 2772 ลว 16.07.63 การนำเงินส่งค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน แผ่นพับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.บ้านสะเดาซ้าย) จำนวน 2 [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึก) พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (11 พ.ค. 2563)    อ่าน 2580  ตอบ 4  
แจ้งประชาสัมพันธ์ (16 เม.ย. 2563)    อ่าน 2655  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเำลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 247  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มรสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 417  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-259-096