ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ฯ
หนังสือราชการ
สนทนา/ร้องทุกข์
ติดต่อศูนย์
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
 
 
   
 
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3169 เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 ห [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ด่วนมาก ที่ นว 0023.16/ว 3168 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3164 เรื่อง โครงการประชุม อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส ก [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ที่ นว 0023.16/ว 3159 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ที่ นว 0023.16/ว 3162 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
 
 
   
 
 
ที่ นว 0023.3/ว 18284 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.5/ว 18286 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.5/ว 18293 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.3/ว18317 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยของจังหวัดนครสวรรค์ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.2/ว 18323 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18136 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18144 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18160 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อบ้าน [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18129 การลงทะเบียนทางหลวงท้องิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18168 รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18177 ขอนำส่งประกวดคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ ว 18194 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17652 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17654 คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17651 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18213 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/18195 การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว18029 การประชุมอบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส จังหวัดนครสวรรค์ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18006 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17723 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
 
 
 
 
 

 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยว [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านสะเดาซ้าย) จำนวน 7 รายก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นากลาง ประกาศจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่งนา หมู่ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศสำหรับเดินทางไปทัศนศึกษา [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นครสวรรค์ออก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.นครสวรรค์ออก ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างแบบปิคอัพ ขนาด ๑ ตัน ขับเค [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นากลาง ประกาศจ้างออกแบบประปา [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นากลาง ประกาศจ้างออกแบบโคม [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตะโก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำมันเครื่อง เติมรถ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 1906  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 574  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1