หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน

หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
ที่ว่าการอำเภอ ไพศาลี
คำขวัญอำเภอไพศาลี
หลวงพ่อโอนลือนาม หลวงพ่อดำลือเลื่อง
เมืองเก่าเวสาลี หน่อไม้ดีรสหวาน
ตำนานเขาหินกลิ้ง งามยิ่งรอยพระพุทธบาท
สวนรุกขชาติซับสมบูรณ์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอไพศาลี
1
2
 
 
   
 
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3767 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอ [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ที่ นว 0023.16/ว 3760 เรื่อง การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ที่ นว 0023.16/ว 3759 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอ [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ที่ นว 0023.16/ว 3758 เรื่อง ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3757 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
 
   
 
 
นว 0023.4/ว954 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23004 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.4/ว951 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/23006 ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว23019 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/23035 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/23059 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว23086 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว23055 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว23056 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว23092 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
 

 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ตก ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานโครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวหวาย โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตำบลหัวหวาย ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนต [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ตากฟ้า การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำม [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.มาบแก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.พยุหะ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีง [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคี [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวหวาย ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาขาดแคลาน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ แนะวิธีป้องกัน โรค RSV ในเด็ก ระบาดหนักช่วงปลายฝนต้นหนาว [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ ศาลาประชาคมอำเภอชุมตาบง โครงการจ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ ศาลาประชาคมอำเภอชุมตาบง โค [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (19 ต.ค. 2563)    อ่าน 2754  ตอบ 5  
เยียวยา (25 ก.ค. 2563)    อ่าน 92  ตอบ 0  
แจ้งประชาสัมพันธ์ (16 เม.ย. 2563)    อ่าน 2759  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเำลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 376  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มรสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 92  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 482  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-259-096