หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 3259 ลว 16 ก.ย. 63
 
ที่ นว 0023.16/ว 3259 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับงานสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ”  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 10.36 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน