หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 3260 ลว 16 ก.ย. 63
 
ที่ นว 0023.16/ว 3260 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 10.38 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน