หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว845 ลว 1 มีนาคม 2564
 
ที่ นว 0023.16/ว845 เรื่อง การกำกับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2564 เวลา 14.11 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 82 ท่าน