หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.17/ว1471 ลว 8 เมษายน 2564
 
ที่ นว 0023.17/ว1471 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 15.59 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 92 ท่าน