ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/4387 ลว 9 พฤศจิกายน 2561
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/4387 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 11.29 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน