ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.16/ว 4391 ลว 9 พฤศจิกายน 2561
 
ที่ นว 0023.16/ว 4391 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 11.36 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 48 ท่าน