ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.16/ว690 ลว 20 ก.พ. 62
 
ที่ นว 0023.16/ว 690 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนารุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132)  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 16.58 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน