ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.16/ว 1873 ลว 15 พ.ค. 62
 
ที่ นว 0023.16/ว 1873 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ” รุ่นที่ 11 - 15  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16.50 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน