ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3164 ลว 19 ส.ค. 62
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3164 เรื่อง โครงการประชุม อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส จังหวัดนครสวรรค์  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 16.56 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน