ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/3599 ลว 18 ก.ย. 62
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/3599 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16.53 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 43 ท่าน