หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 3895 ลว 9 ต.ค. 62
 
ที่ นว 0023.16/ว 3895 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 13.19 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน