ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3935 ลว 11 ต.ค. 62
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3935 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 16.14 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 45 ท่าน