ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 4007 ลว 18 ต.ค. 62
 
ที่ นว 0023.16/ว 4007 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 11.49 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน