หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 4233 ลว 6 พ.ย. 62
 
ที่ นว 0023.16/ว 4233 เรื่อง ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 09.35 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 52 ท่าน