หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สด ที่ นว 0023.16/ว 4529 ลว 2 ธ.ค. 62
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4529 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 16.40 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 43 ท่าน