หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4537 ลว 2 ธ.ค. 62
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4537 เรื่อง การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหา แหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09.02 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน