หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว1152 ลว 25 มี.ค. 63
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว1152 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2562  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 14.18 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน