หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2657 ลว 30 ก.ค. 63
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2657 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data)  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 13.46 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน