หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 189 ลว 13 ม.ค.2564
 
ที่ นว 0023.16/ว 189 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบ GFMIS  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 16.13 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน