หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 357 ลว 22 ม.ค. 2564
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 357 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

เรียน ทต.ไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ, สำโรงชัย,โพธิ์ประสาท,ไพศาลี

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 15.37 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 84 ท่าน