หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.17/ว 2250 ลว 10 มิถุนายน 2564
 
ที่ นว 0023.17/ว 2250 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
<<
>>
X
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน