หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/2874 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การ บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 13.41 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน