หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 591 เรื่อง ขอแก้ไขความในข้อ 3 (1) และ (2) ของแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561  14 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 590 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  14 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 589 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงาน คัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา  14 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 588 เรื่อง แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  14 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 587 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563)  14 ก.พ. 2563 17
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 586 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  14 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/568 เรื่อง การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  13 ก.พ. 2563 22
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 567 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  13 ก.พ. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)  13 ก.พ. 2563 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 172