หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1494 เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  9 เม.ย. 2564 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1483 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การกระจายหน้าที่และอำนาจ การเลือกตั้งท้องถิ่น กับอนาคตประเทศไทย  9 เม.ย. 2564 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1482 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  9 เม.ย. 2564 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1453 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ฯ และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2564  8 เม.ย. 2564 24
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1471 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์  8 เม.ย. 2564 22
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1470 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.”  8 เม.ย. 2564 20
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1469 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา”   8 เม.ย. 2564 19
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1468 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  8 เม.ย. 2564 18
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1467 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558  8 เม.ย. 2564 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 340