หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4067 เรื่อง การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  14 ต.ค. 2564 9
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/4059 เรื่อง การขยายเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  14 ต.ค. 2564 14
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/4058 เรื่อง การขยายเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  14 ต.ค. 2564 12
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/4057 เรื่อง การขยายเวลาในการจัดทพแผนพัฒนาท้องถิ่น  14 ต.ค. 2564 14
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/4056 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1  14 ต.ค. 2564 12
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/4055 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณี การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1  14 ต.ค. 2564 9
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4054 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  14 ต.ค. 2564 10
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4053 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  14 ต.ค. 2564 9
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4052 เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  14 ต.ค. 2564 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 410