หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3320 เรื่อง การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  25 ก.ย. 2563 3
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3354 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  24 ก.ย. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3353 เรื่อง ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น  24 ก.ย. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3352 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า”  24 ก.ย. 2563 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3351 เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 - 2564  24 ก.ย. 2563 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3350 เรื่อง การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569  24 ก.ย. 2563 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3349 เรื่อง การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563  24 ก.ย. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3348 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  24 ก.ย. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3332 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2563  23 ก.ย. 2563 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 254