หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2900 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19  2 ส.ค. 2564 4
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2899 เรื่อง คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2 ส.ค. 2564 1
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2898 เรื่อง ข้อมูลพื้นที่สาธารณะสำหรับแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  2 ส.ค. 2564 1
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2892 เรื่อง หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  30 ก.ค. 2564 23
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2891 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  30 ก.ค. 2564 17
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2890 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  30 ก.ค. 2564 17
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2889 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  30 ก.ค. 2564 16
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2888 เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  30 ก.ค. 2564 18
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2887 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564)  30 ก.ค. 2564 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 382