หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 375 เรื่อง การบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  26 ม.ค. 2564 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 376 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)  26 ม.ค. 2564 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 377 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers   26 ม.ค. 2564 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 378 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)  26 ม.ค. 2564 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 1018/ว 364 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564  22 ม.ค. 2564 40
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 357 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  22 ม.ค. 2564 23
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 358 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   22 ม.ค. 2564 16
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 359 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสาร พ.ศ.2540  22 ม.ค. 2564 19
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 360 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากไร้  22 ม.ค. 2564 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 310