หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4618 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  26 พ.ย. 2564 22
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4617 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)  26 พ.ย. 2564 24
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/4616 เรื่อง ผลการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาล  26 พ.ย. 2564 23
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4615 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  26 พ.ย. 2564 19
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/4614 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  26 พ.ย. 2564 19
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4613 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  26 พ.ย. 2564 19
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4612 เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  26 พ.ย. 2564 20
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4611 เรื่อง แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  26 พ.ย. 2564 20
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4610 เรื่อง การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู  26 พ.ย. 2564 20
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 433