หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4667 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน   11 ธ.ค. 2562 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4666 เรื่อง โครงการเครือข่ายสถานสงเคราะห์สัตว์ขนาดเล็ก (Dog shelter) จังหวัดนครสวรรค์   11 ธ.ค. 2562 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4665 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   11 ธ.ค. 2562 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4664 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)   11 ธ.ค. 2562 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4663 เรื่อง เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว   11 ธ.ค. 2562 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4645 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมการประชุมชี้แจงวิธีการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)    9 ธ.ค. 2562 17
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4625 เรื่อง การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2562   9 ธ.ค. 2562 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4628 เรื่อง การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   9 ธ.ค. 2562 16
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4627 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562   9 ธ.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 150