หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 305 เรื่อง ขอให้รายงานแบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562  23 ม.ค. 2563 4
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 304 เรื่อง ขอเลื่อนวันดำเนิน “โครงการสัมมนาการเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”  23 ม.ค. 2563 5
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 303 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563  23 ม.ค. 2563 6
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 290 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562  22 ม.ค. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 289 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   22 ม.ค. 2563 6
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 288 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562  22 ม.ค. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 287 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  22 ม.ค. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 286 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)  22 ม.ค. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 285 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  22 ม.ค. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 162