หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
หมวดข่าว : หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1613 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1612 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1611 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1610 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1609 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2,3/2566   9 มิ.ย. 2566 3
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1608 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่    9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1607 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 1606 เรื่อง ขอให้สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1605 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับ   9 มิ.ย. 2566 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 1604 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   9 มิ.ย. 2566 2
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 439