หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว851 เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  1 มี.ค. 2564 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว850 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  1 มี.ค. 2564 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว849 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  1 มี.ค. 2564 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว848 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2  1 มี.ค. 2564 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว846 เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 มี.ค. 2564 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว845 เรื่อง การกำกับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  1 มี.ค. 2564 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว844 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาที่จอดรถยนต์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  1 มี.ค. 2564 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว843 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  1 มี.ค. 2564 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว839 เรื่อง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564  1 มี.ค. 2564 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 322