หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 3708 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   17 ก.ย. 2564 8
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 3707 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  17 ก.ย. 2564 6
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 3706 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  17 ก.ย. 2564 8
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 3705 เรื่อง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564  17 ก.ย. 2564 8
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 3703 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  17 ก.ย. 2564 8
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 3702 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  17 ก.ย. 2564 5
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 3697 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  17 ก.ย. 2564 7
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 3696 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล “แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  17 ก.ย. 2564 7
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 3682 เรื่อง การสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  16 ก.ย. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 401