ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4011 เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562   18 ต.ค. 2562 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4010 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   18 ต.ค. 2562 5
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4009 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   18 ต.ค. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4008 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Personnel Administration) รุ่นที่ 7   18 ต.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4007 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน   18 ต.ค. 2562 4
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4006 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และ การหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ   18 ต.ค. 2562 5
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4005 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2562   18 ต.ค. 2562 4
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4004 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2   18 ต.ค. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4003 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2   18 ต.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 130