ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3169 เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น   20 ส.ค. 2562 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนมาก ที่ นว 0023.16/ว 3168 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 ส.ค. 2562 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3164 เรื่อง โครงการประชุม อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส จังหวัดนครสวรรค์   19 ส.ค. 2562 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3159 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562)   19 ส.ค. 2562 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3162 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562   19 ส.ค. 2562 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3161 เรื่อง เผยแพร่สรุป องค์ความรู้หัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ”   19 ส.ค. 2562 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3160 เรื่อง แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559   19 ส.ค. 2562 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3158 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พน   19 ส.ค. 2562 16
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 3157 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS   19 ส.ค. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 111