หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 565 เรื่อง การประชุมการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  13 ก.พ. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 564 เรื่อง การป้องกับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019  13 ก.พ. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 563 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  13 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 562 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)  13 ก.พ. 2563 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 561 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนตุลาคม 2562  13 ก.พ. 2563 16
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 557 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2562  13 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  13 ก.พ. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 555 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562  13 ก.พ. 2563 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 554 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด  13 ก.พ. 2563 7
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 172