หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4466 เรื่อง ขอแก้ไขการดาวน์โหลดข้อมูลแผนการปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2563)   14 พ.ย. 2561 68
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4464 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ให้แก่อง   14 พ.ย. 2561 70
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4463 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น   14 พ.ย. 2561 84
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4462 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 พ.ย. 2561 74
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4461 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแ   14 พ.ย. 2561 73
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4460 เรื่อง การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1   14 พ.ย. 2561 75
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4459 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด   14 พ.ย. 2561 75
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4458 เรื่อง แนวทางการคัดแยกขยะตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย   14 พ.ย. 2561 74
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4457 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 พ.ย. 2561 66
<< หน้าแรก...     135      136      137      138     (139)     140      141      142      143     ....หน้าสุดท้าย >> 150