หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 544 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  13 ก.พ. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 558 เรื่อง สำรวจกลุ่มอาชีพด้านตัดเย็บต่าง ๆ  12 ก.พ. 2563 24
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 525 เรื่อง สำรวจข้อมูลการใช้งบประมาณสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน  11 ก.พ. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 524 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  11 ก.พ. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 523 เรื่อง การรวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 ก.พ. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/518 เรื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่การพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม ตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)  11 ก.พ. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 517 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 ก.พ. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 516 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัด  11 ก.พ. 2563 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 515 เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 ก.พ. 2563 15
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 172