หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 475 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  5 ก.พ. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 474 เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  5 ก.พ. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 473 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5 ก.พ. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 472 เรื่อง สัมมนาทางวิชาการในเรื่อง “การคลังมาตรการลดความเหลื่อมล้ำกับนโยบายควบรวมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย และการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล”  5 ก.พ. 2563 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 471 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  5 ก.พ. 2563 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 470 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5 ก.พ. 2563 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 469 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5 ก.พ. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 468 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2563  5 ก.พ. 2563 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 467 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  5 ก.พ. 2563 11
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 172