หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วตำบล พ.ศ.2537


ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547


ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง


บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผุ้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542


แนวทางการดำเนินการทางวินัย


แนวทางการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560


ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

 
  (1)     2      3      4