หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชนและประชาชนโดยทั่วไป สามารถที่จะขอทราบข้อมูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอไพศาลีก่อนดำเนินการเป็นเวลาพอสมควร ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานในรอบปี ตลอดการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ส่งต่อข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือตอบปัญหาข้อซักถามของประชาชนต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลเฉพาะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ท่องเที่ยว, สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และราคาพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) และพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ
 
 
 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรมต่างๆ และการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนการให้
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี โซเชียลเน็ตเวิร์ก และเป็นการอำนวยความสะดวก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อราชการหนังสือสั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน อีกทั้งในส่วนของประชาชนที่มีคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารฯ ได้จากเว็ปไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน